Działka budowlana a kredyt z zabezpieczeniem na innej nieruchomości – wykaz dokumentów

Decydując się na kupno działki budowlanej warto liczyć się z tym, że bank zażąda zabezpieczenia kredytu na innej nieruchomości. Zatem przed wizytą w banku warto przygotować zestaw dokumentów niezbędnych do przyjęcia wniosku i przyznania kredytu. Zdecydowanie pozwoli to zaoszczędzić czas i szybciej załatwić formalności w trakcie jednej, lub kilku wizyt w wybranym banku. Jakie więc będą niezbędne?

Jako pierwsze warto zgromadzić aktualne dokumenty dotyczące kredytowanej działki. Będzie to odpis z księgi wieczystej dla działki, która mamy zamiar finansować kredytem, a w przypadku braku księgi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające stan prawny i prawo własności nieruchomości ( akt notarialny poświadczający zakup działki przez zbywcę, albo akt dziedziczenia czy postanowienie sądu. Konieczny będzie także wypis z mapką z rejestru gruntów z adnotacją, że będzie on stanowił podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej i wypis z lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź informację o jego braku. Obligatoryjna w większości banków jest również umowa przedwstępna. Zawiera ona zwykle szczegóły związane z położeniem, wielkością i ceną). Na tej podstawie analityk bankowy będzie mógł określić m. in. wysokość kredytu, jaki może zostać na ten cel udzielony. Jeśli wątpliwości budzi możliwość budowy na wskazanej działce konieczne będzie przedłożenie dodatkowych dokumentów, np. decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, czy decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu. Przy przekształceniu działki rolnej w budowlaną będzie trzeba przedłożyć decyzję w tej sprawie (o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej).

Oprócz ww. dokumentacji warto zawczasu przygotować także zestaw dotyczący nieruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu. Zwykle banki żądają aktualnego wypisu z księgi wieczystej danej nieruchomości lub akty notarialne, tożsame z tymi, dotyczącymi działki , która zamierzamy kupić a także, w przypadku budynku, którego nie ujawniono w księdze, konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbiór i oddanie do użytku nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Podobnie, jak w przypadkach innych kredytów hipotecznych konieczne będzie udokumentowanie źródeł i wysokości dochodów, wydatków i innych obciążeń kredytowych. Bank sprawdzi zdolność kredytowa i oceni ryzyko kredytowe. Niewątpliwie duży wpływ na decyzje będzie miała też historia w BIK. Po pozytywnym przejściu przez procedury uzyskamy kredyt na zakup działki.

Zostaw komentarz